Yayınlar
Düzenli Yayınlar | Tüm Yayınlar | Basın/Yayın | Abone Üyelik Bilgileri
Konseye Üyelik Şartları ve Konseyin Üye Alt Grupları:

Aşağıda gruplar halinde gösterilen ve Konsey üyesi olmak isteyen, üyelik şartlarına haiz, zeytin ve zeytinyağı alanında bir üretim veya yetiştirme devresi faaliyet gösteren üreticiler, tüccarlar, sanayiciler, ve/veya bunların oluşturduğu birlikler ile kamu ve araştırma kurumları meslek odaları ve dernekler Konseye üye olabilirler.

Üyeliğe ilişkin koşullar her alt grup için üyelik taahhütnamesinde düzenlenmiştir.

Konsey üyesi kuruluşlar, çalışma alanları itibariyle aşağıdaki gruplarda oluşur:

a) Tarım grubu üyeleri: Zeytin ve zeytinyağı üretilen bölgelerdeki Ziraat Odaları ile Çiftçi Dernekleri, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, faaliyet konusu zeytin ve zeytinyağı olan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikleri, faaliyet konusu zeytin ve zeytinyağı olan Tarım Kredi Kooperatifleri, zeytin fidanı üretimi yapan özel kuruluşlar, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili diğer üretici kuruluşlar ve Tarımsal Üretici Birlikleri.

b) Ticaret grubu üyeleri: Zeytin ve zeytinyağı asıl ve yan ürünlerinin ticaretinin olduğu bölgelerdeki Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, faaliyet konusu zeytin ve zeytinyağı olan Lisanslı Depo İşletmeleri, Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri.

c) Sanayi grubu üyeleri: Zeytin ve Zeytinyağı asıl ve yan ürünleri sanayisinin olduğu bölgelerdeki Sanayi Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri ile zeytin ve zeytinyağı, zeytin ve zeytinyağı mamulleri, zeytin ve zeytinyağı yan ürünleri sanayi, zeytin ve zeytinyağı üretimi alanlarında faaliyet gösteren, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve dernekleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

d) Araştırma ve Meslek Kuruluşları grubu üyeleri: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), zeytin ve zeytinyağı asıl ve yan ürünleri ile zeytin ve zeytinyağı mamulleri konularında araştırma ve öğretim yapan kuruluşlar, üniversite, enstitü ve araştırma merkezleri ile benzeri özel sektör kuruluşları, doğrudan zeytin ve zeytinyağı ile ilgili diğer dernek, gibi sivil toplum örgütleri ve ilgili Mühendis Odaları.

e) Üretici, tüccar ve sanayi grubu üyeleri.© 2010 - Tüm hakları saklıdır. ANA SAYFA | KONSEY | KURULUŞ | HİZMETLER | BİLGİ FORMU | İLETİŞİM